Dodaj ogłoszenie
Regulamin
 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ  USŁUGODAWCĘ
 3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 4. WARUNKI UTWORZENIA Z KONTA
 5. WARUNKI AKTYWOWANIA KONTA PRO
 6. WARUNKI KORZYSTANIA Z TABLICY OGŁOSZEŃ, ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA I JEGO WYRÓŻNIENIE
 7. SPOSOBY PŁATNOŚCI
 8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO
 9. ROLA USŁUGODAWCY
 10. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH
 11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
 12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Serwis Internetowy dostępny pod adresem internetowym http://mojatablica24.pl prowadzony jest przez prowadzony jest przez RADOSŁAWA PAPROCKIEGO prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą 
" KARO - PLUS " Radosław Paprocki wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej
przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Zielonka ul. Jeżynowa 15, 86-005 Białe Błota, NIP 5541777820, REGON 091651324, 
adres poczty elektronicznej: biuro@mojatablica24.pl, numer telefonu:52 5580980.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z Serwisu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa - wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

1.3. Serwis Internetowy jest internetową platformą ogłoszeniową przeznaczoną do zamieszczania Ogłoszeń przez Usługobiorców. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje podane na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ OGŁOSZENIA – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający zamieszczenie Ogłoszenia.

1.4.3. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.4. FORMULARZ AKTYWACJI KONTA PRO – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający aktywację Konta Pro.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór funkcjonalności określony w załączniku numer 1 do Regulaminu oraz zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, udostępnianych poprzez Serwis Internetowy, w których gromadzona jest historia aktywności danego Usługobiorcy w ramach Serwisu Internetowego, jego dane, w tym posiadające zbiór funkcjonalności określony w załączniku numer 1 do Regulaminu wprowadzane lub utworzone przez niego treści.

1.4.7. KONTO PRO – rodzaj Konta, Konto dostępne jedynie dla Usługobiorców Pro posiadające zbiór funkcjonalności określony w załączniku numer 1 do Regulaminu.

1.4.8. OGŁOSZENIE – ogłoszenie Usługobiorcy zamieszczone w Serwisie Internetowym stanowiące zaproszenie do zawarcia umowy. Ogłoszenie stanowi zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

1.4.9. PAYU – spółka PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (adres siedziby: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274399, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000 zł w całości opłaconym, NIP: 779-23-08-495, obsługująca płatności za pośrednictwem serwisu http://www.payu.pl/.

1.4.10. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.

1.4.11. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym http://mojatablica24.pl

1.4.12. TABLICA OGŁOSZEŃ – internetowa tablica ogłoszeń, funkcjonalność Konta w Serwisie Internetowym umożliwiająca Usługobiorcom zamieszczanie Ogłoszeń.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA; USŁUGA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną korzystająca z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USŁUGOBIORCA PRO – Usługobiorca będący osobą fizyczną, dla której korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym korzystanie z Usług Elektronicznych, związane jest bezpośrednio z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą lub zawodową (niebędąca w tym wypadku konsumentem), a także bez względu na fakt prowadzenia działalności gospodarczej osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.

1.4.16. USŁUGODAWCA – RADOSŁAW PAPROCKI prowadzący działalność gospodarczą pod firmą " KARO - PLUS " Radosław Paprocki wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającego: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Zielonka ul. Jeżynowa 15, 86-005 Białe Błota, NIP 5541777820, REGON 091651324, adres poczty elektronicznej: biuro@mojatablica24.pl, numer telefonu: 52 5580980.

2. RODZAJE I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH ŚWIADCZONYCH PRZEZ USŁUGODAWCĘ

2.1. Usługodawca świadczy za pośrednictwem Serwisu Internetowego następujące Usługi Elektroniczne: Konto.

2.2. Zakres funkcjonalności Konta Serwisie Internetowym jest określony w załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym integralną część Regulaminu.

3. WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

3.1. Odpłatność: zasady odpłatności oraz wysokość opłaty za korzystanie z funkcjonalności w ramach Konta wskazane są w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część Regulaminu.

3.2. Okres na jaki zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej: korzystanie z Konta w Serwisie Internetowym możliwe jest przez czas nieoznaczony, z następującymi zastrzeżeniami: korzystanie z Konta Pro oraz z odpłatnych funkcjonalności w ramach Konta możliwe jest przez czas określony w załączniku nr 1 do Regulaminu stanowiącym integralną część Regulaminu.

3.3. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:

3.3.1. Komputer, tablet, telefon, smartfon lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

3.3.2. Dostęp do poczty elektronicznej.

3.3.3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.00 i wyższej.

3.3.4. Zalecana rozdzielczość ekranu: 1366x768.

3.3.5. Włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisywania plików Cookies oraz wtyczki Javascript.

3.4. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw innych Usługobiorców oraz osób trzecich, w tym praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Serwisu Internetowego lub narazić Usługodawcę na odpowiedzialność karną lub utratę renomy.

3.5. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

3.6. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania (w tym także prezentowania, udostępniania, rozpowszechniania, produkowania, utrwalania, sprowadzania, przechowywania lub posiadania) treści o charakterze bezprawnym, w tym treści: zawierających treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem; treści pornograficznych przedstawiających wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej; wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, lub wyznaniowej; pochwalających faszyzm, nazizm lub komunizm; propagujących przemoc; obrażających uczucia religijne; naruszających prawa osób trzecich.

3.7. W przypadku Usługobiorców będących osobą prawną albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, czynności w ramach Serwisu Internetowego może dokonywać jedynie osoba umocowana w tym zakresie do działania w imieniu tych podmiotów.

4. WARUNKI UTWORZENIA Z KONTA

4.1. Konto może zostać utworzone bezpośrednio poprzez Formularz Rejestracji dostępny na stronie Serwisu Internetowego albo razem z zamieszczaniem pierwszego Ogłoszenia w Serwisie Internetowym.

4.2. Procedura utworzenia Konta poprzez Formularz Rejestracji:

4.2.1. Do utworzenia Konta niezbędne jest wypełnienie Formularza Rejestracji.

4.2.2. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych:

4.2.2.1. W przypadku Usługobiorców – adres poczty elektronicznej, hasło.

4.2.2.2. W przypadku Usługobiorców Pro – imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer NIP,z numer REGON, hasło, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, powiat, województwo), numer telefonu kontaktowego.

4.2.3. Następnie należy zaakceptować Regulamin. Akceptację Regulaminu należy potwierdzić poprzez odhaczenie stosownego check-boxa informującego o akceptacji Regulaminu (zawiera on także link do Regulaminu).

4.2.4. Następnie należy kliknąć pole „Załóż konto”, i na podany adres poczty elektronicznej zostaje wysłany link aktywacyjny do Konta – należy kliknąć na nadesłany link i w tym momencie zostaje zawarta umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie Internetowym.

4.3. W przypadku tworzenia Konta razem z zamieszczaniem pierwszego Ogłoszenia w Serwisie Internetowym procedura jego tworzenia wygląda identycznie jak w przypadku tworzenia Konta poprzez Formularz Rejestracji, z tym że zamiast pola „Załóż konto” należy kliknąć pole „Dodaj Ogłoszenie” w Formularzu Ogłoszenia.

4.4. Po utworzeniu Konta Usługobiorca może korzystać z jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem - zakres funkcjonalności Konta Serwisie Internetowym jest określony w załączniku nr 1 do Regulaminu.

5. WARUNKI AKTYWOWANIA KONTA PRO

5.1. Konto Pro przeznaczone jest jedynie dla Usługobiorców Pro. Konto Pro może być aktywowane przez Usługobiorcę Pro, który wcześniej utworzył Konto.

5.2. Procedura aktywowania Konta Pro:

5.2.1. Do aktywowania Konta Pro niezbędne jest wypełnienie Formularza Aktywacji Konta Pro dostępnego w Serwisie Internetowym - niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko, nazwa firmy; adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz kliknięcie pola „Wyślij wiadomość”.

5.2.2. Następnie Usługodawca niezwłocznie (do 2 Dni Roboczych) kontaktuje się z Usługobiorcą Pro zainteresowanym aktywowaniem Konta Pro i informuje go o koszcie i terminie ważności Konta Pro. Usługobiorca Pro w razie akceptacji warunków Konta Pro przesyła Usługodawcy pełne dane firmowe, a Usługodawca wystawia i przesyła fakturę proformę do opłaty – z chwilą dokonania płatności przez Usługobiorcę Pro Konto Pro zostaje aktywowane.

5.3. Po aktywacji Konta Pro Usługobiorca Pro może korzystać z jego funkcjonalności zgodnie z Regulaminem - zakres funkcjonalności Konta Pro w Serwisie Internetowym jest określony w załączniku nr 1 do Regulaminu.

6. WARUNKI KORZYSTANIA Z TABLICY OGŁOSZEŃ, ZAMIESZCZENIE OGŁOSZENIA I JEGO WYRÓŻNIENIE

6.1. Usługobiorca zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest do zamieszczenia zgodnych ze stanem faktycznym, jasnych, zrozumiałych, rzetelnych i niewprowadzających w błąd informacji dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia. Zamieszczenie Ogłoszenia nie może naruszać przepisów powszechnie obowiązującego prawa lub praw osób trzecich. Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar Usługobiorcy.

6.2. Na żądanie innego Usługobiorcy zamieszczający Ogłoszenie obowiązany jest także udzielić, bez zbędnej zwłoki, wyjaśnień dotyczących przedmiotu i warunków Ogłoszenia.

6.3. Usługobiorca obowiązany jest do zamieszczenia Ogłoszenia w odpowiedniej kategorii dla danego rodzaju Ogłoszeń oraz w języku polskim. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w jednym czasie więcej niż jednego Ogłoszenia dotyczącego tego samego przedmiotu.

6.4. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania w treści Ogłoszenia (w tym w jego opisie oraz dołączonych zdjęciach) informacji umożliwiających kontakt poza Serwisem Internetowym. Informacje te mogą być zamieszczone wyłącznie w oznaczonych polach Formularza Ogłoszenia.

6.5. Usługobiorca obowiązany jest do niezamieszczania Ogłoszeń o charakterze towarzyskim, erotycznym lub podobnym.

6.6. Zamieszczone w Serwisie Internetowym Ogłoszenia są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy przez czas na jaki dane Ogłoszenie zostało zamieszczone. Ogłoszenie dostępne jest w Serwisie Internetowym wraz z formularzem kontaktowym umożliwiającym kontakt bezpośrednio z Usługobiorcą zamieszczającym Ogłoszenie.

6.7. Procedura zamieszczenia Ogłoszenia:

6.7.1. W celu zamieszczenia Ogłoszenia należy zalogować się na Konto i wypełnić Formularz Ogłoszenia.

6.7.1.1. W Formularzu Ogłoszenia niezbędne jest podanie następujących danych: tytuł Ogłoszenia, typ Ogłoszenia, kategoria Ogłoszenia, imię i nazwisko/nazwa firmy, województwo, powiat, miejscowość, kod pocztowy, adres poczty elektronicznej, treść Ogłoszenia, cena. Fakultatywnie Usługobiorca ma możliwość podania także innych danych w zależności od kategorii Ogłoszenia oraz zdjęć w liczbie maksymalnie pięciu oraz w formatach podanych na stronie Serwisu Internetowego.

6.7.2. Po wypełnieniu Formularza Ogłoszenia Usługobiorca klika pole „Dodaj ogłoszenie” – w tym momencie zostaje zamieszczone Ogłoszenie w Serwisie Internetowym. Usługobiorca informowany jest o zamieszczeniu Ogłoszenia w ramach Konta oraz poprzez przesłanie stosownej wiadomości na podany adres poczty elektronicznej.

6.8. Procedura wyróżnienia Ogłoszenia:

6.8.1. W celu skorzystania z wyróżnienia Ogłoszenia należy po zalogowaniu się na Konto przejść do zakładki „Moje Ogłoszenia” i następnie kliknąć pole „Wyróżnij Ogłoszenie”.

6.8.2. Następnie należy wybrać rodzaj i typ wyróżnienia Ogłoszenia poprzez zaznaczenia odpowiedniego pola oraz kliknąć pole „Następny krok”.

6.8.3. Następnie Usługobiorca wybiera sposób płatności i klika pole „Składam zamówienie” – po dokonaniu płatności Ogłoszenie zostaje wyróżnione.

7. SPOSOBY PŁATNOŚCI

7.1. Usługodawca udostępnia następujące sposoby płatności za korzystanie z odpłatnych funkcjonalności Konta: płatności elektroniczne i kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayU.pl oraz Dotpay.

7.2. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznym i kartą płatniczą przeprowadzane są za pośrednictwem PayU. Obsługę płatności elektronicznych prowadzi PayU i Dotpay.

7.3. Usługę SMS obsługuje Eurokoncept, grupa Dotpay. Usługa dostępna jest u wszystkich operatorów (T-mobile, Plus, Play, Orange). Regulamin usług SMS dostępny pod adresem http://dotpay.eu/regulaminsms/ , reklamacje usług: http://www.dotpay.pl/reklamacje/

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ USŁUGODAWCY WOBEC USŁUGOBIORCÓW PRO

8.1. Niniejszy punkt Regulaminu ma na celu określenie zakresu odpowiedzialności Usługodawcy wobec Usługobiorców Pro (tj. niekonsumentów) i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.

8.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za naruszenie jakichkolwiek przepisów obowiązującego prawa przez Usługobiorcę Pro korzystającego z Serwisu Internetowego, w tym z Usług Elektronicznych.

8.3. Odpowiedzialność Usługodawcy wobec Usługobiorcy Pro, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona następująco: całkowita maksymalna odpowiedzialność Usługodawcy względem Usługobiorcy Pro zarówno w ramach pojedynczego roszczenia jak również za wszelkie roszczenia w sumie jest ograniczona do wysokości kwoty uiszczonej przez Usługobiorcę Pro za korzystanie z odpłatnych Usług Elektronicznych, a razie braku korzystania z odpłatnych Usługo Elektronicznych do kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę. Usługodawca poniesie odpowiedzialność tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy. Usługodawca nie poniesie odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści Usługobiorcy. Powyższe ograniczenia odpowiedzialności nie dotyczą szkody wyrządzonej umyślnie.

9. ROLA USŁUGODAWCY

9.1. Niniejszy pkt. Regulaminu ma na celu wyjaśnienie roli Usługodawcy jako podmiotu prowadzącego Serwis Internetowy i nie narusza bezwzględnie wiążących przepisów prawa, które w razie sprzeczności z postanowieniami Regulaminu zastępują je.

9.2. Serwis Internetowy jest internetową platformą ogłoszeniową przeznaczoną do zamieszczania Ogłoszeń przez Usługobiorców. Usługodawca nie ingeruje w treść i formę Ogłoszeń zamieszczanych przez Usługobiorców.

9.3. Usługodawca nie jest stroną umów zawieranych w wyniku Ogłoszeń zamieszczanych na stronach Serwisu Internetowego oraz nie jest podmiotem praw i obowiązków wynikających z tak zawartych umów.

9.4. Usługodawca nie sprawdza jakości lub legalności przedmiotu Ogłoszenia zamieszczonego przez Usługobiorcę.

9.5. Usługodawca nie gwarantuje zainteresowania przedmiotem Ogłoszenia.

10. WARUNKI ROZWIĄZYWANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

10.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą a Usługodawcą, tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.

10.2. Usługodawca i Usługobiorca mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

10.3. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej:

10.3.1. Usługobiorca może wypowiedzieć umowę bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mojatablica24.pll lub też pisemnie na adres:KARO-PLUS, Zielonka, ul. Jeżynowa 15, 86-005 Białe Błota. Umowa w takim wypadku wygasa po upływie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia woli o jej wypowiedzeniu (okres wypowiedzenia), z zastrzeżeniem że termin ten nie może upłynąć wcześniej niż po upływie 90 dni od dnia utworzenia Konta.

10.3.2. W wypadku Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym w przypadku, gdy Usługobiorca w sposób bezprawny rażąco lub uporczywie narusza Regulamin, w szczególności gdy dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym co najmniej jednokrotnym wezwaniu do zaprzestania lub usunięcia naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu. Naruszenie Regulaminu musi mieć charakter bezprawny i obiektywny. Umowa w takim wypadku zostaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej.

10.3.3. W wypadku Usługobiorców Pro Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej bezterminowej o charakterze ciągłym ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej lub też pisemnie na adres Usługobiorcy Pro wskazany w ramach Konta.

10.4. Usługobiorca może usunąć swoje Konto i tym samym rozwiązać umowę z Usługodawcą ze skutkiem natychmiastowym będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji.

10.5. W wypadku Usługobiorców i Usługobiorców Pro Usługodawca ma prawo natychmiastowego usunięcia Ogłoszenia naruszającego Regulamin.

11. TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

11.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.

11.2. Reklamacje związane z brakiem świadczenia, nienależytym świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego:

11.2.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych za pośrednictwem Serwisu Internetowego oraz pozostałe reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego Usługobiorca można składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@mojatablica24.pll lub też pisemnie na adres:KARO-PLUS, Zielonka, ul. Jeżynowa 15, 86-005 Białe Błota.

11.2.2. Wymaga się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, numeru transakcji lub usługi oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę.

11.2.3. Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od uzyskania pełnych danych potrzebnych do rozpatrzenia reklamacji.

11.2.4. Odpowiedź Usługodawcy w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Usługobiorcę sposób.

12. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

12.1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów zawieranych między Usługobiorcą, a Usługodawcą tj. dotyczących świadczenia Usług Elektronicznych.

12.2. Usługobiorca będący jednocześnie konsumentem, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi - od dnia jej zawarcia.

12.3. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w wypadkach: (1) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa powyżej w pkt 8.1; (2) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania; (3) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym; (4) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą; (5) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu; (6) dostarczania prasy; (7) usług w zakresie gier hazardowych.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są zgodnie z prawem polskim i w języku polskim.

13.2. Zmiany w Regulaminie:

13.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn tj.: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności; zmiany zakresu, odpłatności lub formy świadczonych Usług Elektronicznych - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.

13.2.2. Zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 Kodeksu cywilnego, tj. Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i Usługobiorca nie wypowiedział umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej o charakterze ciągłym w terminie 14 dni od dnia powiadomienia.

13.2.3. Zmiany Regulaminu nie będą jednak w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców będących jednocześnie konsumentami i korzystających z Serwisu Internetowego przed dniem wejścia w życie zmian, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już zamieszczone Ogłoszenia.

13.2.4. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem nowych opłat lub podwyższeniem obecnych, Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: Kodeksu cywilnego; Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z dnia 2 marca 2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.4. Rozstrzyganie sporów:

13.4.1. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą będącym jednocześnie konsumentem zostają poddane właściwym sądom powszechnym.

13.4.2. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą niebędącym jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

Reklama